خدمات آموزشی

 دارالترجه رسمی شامانی,دارالترجه رسمی

ترجمه یک رسانه با پیشینه تاریخی است(قرن 4و5 درایران, که ایرانیان روی به ترجمه آثار یونان باستان آوردند) که وظیفه آن انتقال نوآوری ها وتحولات علمی وفرهنگی وفناوری های دنیای جدید است.البته ترجه تنها دارای بعد علمی وفرهنگی نیست بلکه ترجمه یک نهاد اجتماعی است که براساس ضرورت ونیازهای واقعی جامعه به وجود آمده است ودرواقع ترجه پاسخگوی نیاز یک جامعه برای ارتباط با جوامع دیگر است.  یکی از مهم ترین منابع آموزشی وتحقیقی دست اول  کتاب ها ومقالات ترجمه شده هستند. بنابراین ترجمه یک فعالیت موثر بر روی جامعه است ومترجمان از عوامل تاثیر گذار درآاشنایی مردم با افکار واندیشه های جدید ومدرنیته هستند. علاوه بر جنبه های اجتماعی وعلمی ترجمه امروزه ترجمه برای انجام خیلی ازکارها چون مسافرت ,ارائه پایان نامه ,ارائه مقالات و.....به یک ترجه معتبر وخوب نیازمندیم.