مصرف این عرق گیاهی=آرامش اعصاب

اگر استرس زیادی دارید و می خواهید آرامش پیدا کنید ، اگر آرامش تان را سریع از دست می دهید توصیه میکنیم از این عرق گیاهی مصرف کنید.
تحقیقات نشان می دهد: عرق «بهار نارنج» به عنوان یك دارو در كاهش استرس قبل از عمل جراحی مفید است.
به گزارش خبرنگار پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) واحد علوم پزشكی ایران دكتر محمود اخلاقی در تحقیقات خود با هدف مقایسه تاثیر عرق بهار نارنج بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی به بررسی تاثیرات آرام بخشی بهار نارنج به عنوان دیازپام پرداخت.
این مطالعه كارآزمایی بالینی دوسوكور تعداد 60 بیمار 14 تا 48 ساله مراجعه كننده به بیمارستان آیت الله كاشانی شهركرد جهت عمل جراحی انتخابی نوع متوسط به صورت در دسترس، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 30 نفره تقسیم شدند.
دو ساعت قبل از عمل به گروه یك 100 سی سی عرق بهار نارنج و به گروه دو محلول یك قرص 5 میلی گرمی دیازپام در 100 سی سی آب به صورت خوراكی داده شد.
در این پژوهش میزان اضطراب بیماران توسط پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر و علایم حیاتی بیماران قبل و دو ساعت پس از دریافت دارو ثبت شد.
یافته های این پژوهش نشان می دهد؛ گروه ها از نظر ویژگی های دموگرافیك، نبض و اضطراب قبل از عمل همان بودند، میزان اضطراب موقتی پس از مصرف دارو در هر دو گروه مصرف كننده بهار نارنج و دیازپام كاهش یافت.
تغییرات تعداد نبض و فشار خون در هر دو گروه قبل و بعد از مصرف دارو تفاوت آماری معنی داری نداشت.
خلاصه این مقاله در ویژه نامه طب تكمیلی مجله دانشگاه علوم پزشكی شهركرد به چاپ رسیده است.