کالسکه مناسب برای دوقلوها

سيسموني - يک کالسکه دوقلوي خوب بخريد. دوقلوها طولاني تر و به دفعات بيشتري از کودکان يک قلو از کالسکه استفاده مي کنند زيرا چشم و دست هيچ پدر و مادري ياري نمي کند که دو نوزاد يا نوپاي رها را کنترل کند.
بعضي از کالسکه هاي ليموزين مانند، سنگين و درازند. هل دادن بيشترشان ساده است ولي در اتومبيل گذاشتن و بيرون آوردن شان دشوار است. دوقلوها يا رو به روي هم يا هر دو رو به جلو مي نشينند. هر دو صندلي را مي توان کاملا خواباند. بيشترشان حتي براي نوزادان هم راحتند ولي در بعضي از مدل ها، دوقلوهاي نوپا زياد جاي پا ندارند.

کالسکه هاي سايد بايد سايد را که عرض شان کمتر از نود سانتي متر باشد از بيشتر درها و راهروها مي توانيد بگذرانيد. در خيلي از اين کالسکه ها صندلي را مي توان کاملا خواباند تا کودکان از بدو تولد امن و راحت باشند. وزن بعضي از مدل ها کمتر از نه کيلوگرم است، به راحتي جمع مي شوند و در اتومبيل جاي کمي مي گيرند.

بعضي از کالسکه هاي دو نفره را براي استفاده يک نوپا و يک نوزاد طراحي کرده اند. معمولا هر دو صندلي رو به جلو هستند و فقط يکي را کاملا مي توان خواباند. اين کالسکه ها زماني به کار مي آيند که هر دو کودک بتوانند بنشينند و اغلب ارزان تر از کالسکه هاي واقعي کودکان دوقلو هستند.