چگونه طرح های توجیهی توسط بانک بررسی و ارزیابی میشوند؟

موضوع طرح توجيهي و اهداف آن

* مشخصات طرح توجيهي فني – اقتصادي از لحاظ محل لجراي پروژه ، مساحت زمين، موقعيت جغرافيايي، شرايط اقليمي، درجه حرارت منطقه، ميزان بارندگي و رطوبت نسبي

محل اجراي طرح

* تبيين طرح توجيهي فني – اقتصادي از لحاط مجري پروژه، مديريت پروژه در زمان ساخت، بهره برداري و مدت اجراي پروژه ي طرح توجيهي فني – اقتصادي

* ميزان سرمايه گذاري مورد نياز طرح توجيهي فني – اقتصادي از لحاظ سرمايه در گردش، سود دوران مشارکت و هزينه هاي مقدماتي

* منابع تامين سرمايه گذاري طرح توجيهي فني – اقتصادي از لحاظ تسهيلات اعتباري منابع داخلي بانک، تسهيلات اعتباري سهم وزارت نيرو و اعتبارات سازمان آب و برق

* تهيه گزارش طرح توجيهي فني – اقتصادي بر اساس استاندارد هاي شناخته شده و رايج در تدوين گزارش هاي امکان سنجي

* ارزيابي بازده اقتصادي طرح توجيهي فني – اقتصادي بر اساس متد هاي ارزيابي بودجه بندي سرمايه اي مدرن و کلاسيک و بررسي از دو ديدگاه خرد و کلان و تبيين و تشريح مفروضات اوليه از جمله نرخ تنزيل، نرخ تورم، جريانات نقدي آتي بر مبناي تصميم گيري منطقي و عقلايي

* معرفي تهيه کننده طرح توجيهي فني – اقتصادي

* در صورتيکه تهيه کننده ي طرح يکي از موسسات معتمد بانک باشد، گزارش ارسالي بايد با مهر و امضاي معتبر شرکت مربوطه به بانک ارائه گردد و در صورتيکه اشخاط حقيقي يا حقوقي ديگري آن را تهيه کرده باشند، نام و مشخصات و سوابق تجربيات وي را ضميمه گزارش طرح توجيهي فني – اقتصادي، به بانک ارائه نمايند.

* تبيين دقيق و کامل طراحي ها و محاسبات فني و تکنيکي طرح توجيهي فني – اقتصادي و پيش بيني همه الزامات فني و مهندسي و تجهيزات و خطوط توليد تامين کننده آب،

برق، مخابرات و ساير امکانات پشتيباني.

* مشخصات و برآورد هزينه کلي طرح توجيهي فني – اقتصادي، هزينه هاي جاري طرح توجيهي، هزينه هاي اداري و پرسنلي، ميزان ارزش و توليدات سالانه و تائيد آن از سوي مشاور طرح توجيهي فني – اقتصادي

* برآورد منابع مالي و ريالي طرح توجيهي فني – اقتصادي، پيش بيني حساب سود و زيان، پيش بيني گردش وجوه نقد، پيش بيني تراز نامه در سالهاي اجراي طرح توجيهي فني– اقتصادي، ترکيب منابع و محل تامين هر يک از منابع، ترکيب ابزار ها و قراردادهاي تيپ مورد نياز براي تامين آن منابع، هزينه هاي مالي برآوردي، سهم بانک از مجموع منابع مالي مورد نياز طرح توجيهي فني – اقتصادي، همچنين تبيين مصارف سرمايه اي به تفکيک سرمايه ي در گردش و دارايي ها سرمايه اي. گزارش هاي ارزيابي قابل قبول به يکي از روش هاي شاخص تنزيلي مانند: خالص ارزش فعلي NPV ، نرخ بازده داخلي IRR ، دوره ي بازگشت سرمايه، نرخ بازده حسابداري P.F.S خواهد بود و تحليل بودجه بندي سرمايه اي با ترکيبي از روش هاي فوق قابل انجام خواهد بود.

* تشريح وضعيت حقوقي طرح از نظر وضعيت حقوقي طرح توجيهي فني – اقتصادي از نظر مالکيت اجراي پروژه ، وثايق و تضمين بازپرداخت تسهيلات اعطايي

* چنانچه اجراي طرح توجيهي فني – اقتصادي مستلزم خريد ارزي ماشين آلات، مواد، مصالح و قطعات وارداتي، خدمات مهندسي، دانش فني و با حق امتياز (ليسانس) باشد تبيين دلايل و الزامات تامين آن نيازمنديها از خارج کشور و روش مورد نظر براي انتخاب فروشنده يا تامين کننده کالا و خدمات وارداتي به همراه برآورد هزينه ها

* تشريح روش هاي عمليات اجرايي و اطمينان از شروع به موقع طرح و تکميل کار

* تهيه و ارائه فهرستي از مقدمات، پيش نياز ها و مجوزهاي مربوط به اجراي طرح به انضمام الزامات و راهکارهاي تامين آنها

* چنانچه تامين برخي از نيازمندي ها و يا مجوز هاي مورد نياز با مشکل مواجه شده و احتمال تاخير پروژه به دليل ضرورت تامين آنها وجود داشته باشد، اين موضوع بايد به طور کامل تشريح شده و ميزان تاخير احتمالي، همچنين برآورد آثار هزينه اي متحمل ناشي از تاخير و ساير آثار تبعي به طور کامل و روشن توضيح داده شود.

* تبيين مديدرت جامع ريسک براي اطمينان بيشتر از اجراي صحيح و کامل طرح توجيهي فني – اقتصادي و کنترل نااطميناني ها و شناسايي ريسک ها و مخاطرات اصلي مربوط به طرح، احتمال وقوع هر يک از وقايع احتمالي با توجه به تحليل هاي کيفي و کمي (مانند ارزش در معرض خطر) و روش هاي مهار ريسک ها و در نهايت هزينه هاي پوشش ريسک

* گزارش طرحهاي توجيهي فني – اقتصادي پيشنهادي به بانک از لحاظ عناوين و طبقه بندي مطالب، بايستي حاوي موارد فوق باشد. ليکن حجم مطالب و عمق بررسي ها و دقت محاسبات و مستندات مربوطه، متناسب با حجم و ظرفيت و ميزان سرمايه گذاري تهيه مي شود بديهي است ارائه گزارش مستند و دقيق حاوي نکات فوق الذکر و متناسب با اندازه و حجم پروژه، مبناي تصويب اعتبارات طرح ها خواهد بود.
منبع: سپينود 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون