چگونه طرح های توجیهی توسط بانک بررسی و ارزیابی میشوند؟

موضوع طرح توجیهی و اهداف آن

* مشخصات طرح توجیهی فنی – اقتصادی از لحاظ محل لجرای پروژه ، مساحت زمین، موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی، درجه حرارت منطقه، میزان بارندگی و رطوبت نسبی

محل اجرای طرح

* تبیین طرح توجیهی فنی – اقتصادی از لحاط مجری پروژه، مدیریت پروژه در زمان ساخت، بهره برداری و مدت اجرای پروژه ی طرح توجیهی فنی – اقتصادی

* میزان سرمایه گذاری مورد نیاز طرح توجیهی فنی – اقتصادی از لحاظ سرمایه در گردش، سود دوران مشارکت و هزینه های مقدماتی

* منابع تامین سرمایه گذاری طرح توجیهی فنی – اقتصادی از لحاظ تسهیلات اعتباری منابع داخلی بانک، تسهیلات اعتباری سهم وزارت نیرو و اعتبارات سازمان آب و برق

* تهیه گزارش طرح توجیهی فنی – اقتصادی بر اساس استاندارد های شناخته شده و رایج در تدوین گزارش های امکان سنجی

* ارزیابی بازده اقتصادی طرح توجیهی فنی – اقتصادی بر اساس متد های ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای مدرن و کلاسیک و بررسی از دو دیدگاه خرد و کلان و تبیین و تشریح مفروضات اولیه از جمله نرخ تنزیل، نرخ تورم، جریانات نقدی آتی بر مبنای تصمیم گیری منطقی و عقلایی

* معرفی تهیه کننده طرح توجیهی فنی – اقتصادی

* در صورتیکه تهیه کننده ی طرح یکی از موسسات معتمد بانک باشد، گزارش ارسالی باید با مهر و امضای معتبر شرکت مربوطه به بانک ارائه گردد و در صورتیکه اشخاط حقیقی یا حقوقی دیگری آن را تهیه کرده باشند، نام و مشخصات و سوابق تجربیات وی را ضمیمه گزارش طرح توجیهی فنی – اقتصادی، به بانک ارائه نمایند.

* تبیین دقیق و کامل طراحی ها و محاسبات فنی و تکنیکی طرح توجیهی فنی – اقتصادی و پیش بینی همه الزامات فنی و مهندسی و تجهیزات و خطوط تولید تامین کننده آب،

برق، مخابرات و سایر امکانات پشتیبانی.

* مشخصات و برآورد هزینه کلی طرح توجیهی فنی – اقتصادی، هزینه های جاری طرح توجیهی، هزینه های اداری و پرسنلی، میزان ارزش و تولیدات سالانه و تائید آن از سوی مشاور طرح توجیهی فنی – اقتصادی

* برآورد منابع مالی و ريالی طرح توجیهی فنی – اقتصادی، پیش بینی حساب سود و زیان، پیش بینی گردش وجوه نقد، پیش بینی تراز نامه در سالهای اجرای طرح توجیهی فنی– اقتصادی، ترکیب منابع و محل تامین هر یک از منابع، ترکیب ابزار ها و قراردادهای تیپ مورد نیاز برای تامین آن منابع، هزینه های مالی برآوردی، سهم بانک از مجموع منابع مالی مورد نیاز طرح توجیهی فنی – اقتصادی، همچنین تبیین مصارف سرمایه ای به تفکیک سرمایه ی در گردش و دارایی ها سرمایه ای. گزارش های ارزیابی قابل قبول به یکی از روش های شاخص تنزیلی مانند: خالص ارزش فعلی NPV ، نرخ بازده داخلی IRR ، دوره ی بازگشت سرمایه، نرخ بازده حسابداری P.F.S خواهد بود و تحلیل بودجه بندی سرمایه ای با ترکیبی از روش های فوق قابل انجام خواهد بود.

* تشریح وضعیت حقوقی طرح از نظر وضعیت حقوقی طرح توجیهی فنی – اقتصادی از نظر مالکیت اجرای پروژه ، وثایق و تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی

* چنانچه اجرای طرح توجیهی فنی – اقتصادی مستلزم خرید ارزی ماشین آلات، مواد، مصالح و قطعات وارداتی، خدمات مهندسی، دانش فنی و با حق امتیاز (لیسانس) باشد تبیین دلایل و الزامات تامین آن نیازمندیها از خارج کشور و روش مورد نظر برای انتخاب فروشنده یا تامین کننده کالا و خدمات وارداتی به همراه برآورد هزینه ها

* تشریح روش های عملیات اجرایی و اطمینان از شروع به موقع طرح و تکمیل کار

* تهیه و ارائه فهرستی از مقدمات، پیش نیاز ها و مجوزهای مربوط به اجرای طرح به انضمام الزامات و راهکارهای تامین آنها

* چنانچه تامین برخی از نیازمندی ها و یا مجوز های مورد نیاز با مشکل مواجه شده و احتمال تاخیر پروژه به دلیل ضرورت تامین آنها وجود داشته باشد، این موضوع باید به طور کامل تشریح شده و میزان تاخیر احتمالی، همچنین برآورد آثار هزینه ای متحمل ناشی از تاخیر و سایر آثار تبعی به طور کامل و روشن توضیح داده شود.

* تبیین مدیدرت جامع ریسک برای اطمینان بیشتر از اجرای صحیح و کامل طرح توجیهی فنی – اقتصادی و کنترل نااطمینانی ها و شناسایی ریسک ها و مخاطرات اصلی مربوط به طرح، احتمال وقوع هر یک از وقایع احتمالی با توجه به تحلیل های کیفی و کمی (مانند ارزش در معرض خطر) و روش های مهار ریسک ها و در نهایت هزینه های پوشش ریسک

* گزارش طرحهای توجیهی فنی – اقتصادی پیشنهادی به بانک از لحاظ عناوین و طبقه بندی مطالب، بایستی حاوی موارد فوق باشد. لیکن حجم مطالب و عمق بررسی ها و دقت محاسبات و مستندات مربوطه، متناسب با حجم و ظرفیت و میزان سرمایه گذاری تهیه می شود بدیهی است ارائه گزارش مستند و دقیق حاوی نکات فوق الذکر و متناسب با اندازه و حجم پروژه، مبنای تصویب اعتبارات طرح ها خواهد بود.
منبع: سپینود