پیش مطالعه امکان سنجی در طرح توجیهی

توجيهيک پيش مطالعه مي تواند در ترتيب دادن به سناريوهاي مرتبط به هم انجام شود. اين پيش مطالعه قبل از مطالعه کامل امکان سنجي مي تواند انجام گيرد. اگر اين پيش مطالعه منجر به حذف سريع يک سري از سناريوها گردد، در واقع شما موفق به صرفه جويي در زمان و هزينه خود شده ايد و اگر اين اين پيش مطالعه منجر به حذف سناريوها نشود، شما حداقل
توانسته ايد که مشکلات بنيادين و اساسي را در مورد آن ايده مورد بررسي قرار دهيد و ابهامات آن را قبل از مطالعه کامل برطرف سازيد. مشاور مي تواند در اين پيش مطالعه به شما ياري برساند اما کاملا توجه کنيد که اين امر سبب نمي شود که سرمايه گذار اين پيش مطالعه را به مشاور واگذار نمايد. سرمايه گذار بايد در جريان مطالعات امکان سنجي قرار داشته باشد. زيرا اين مطالعات فرصتي براي شماست تا به صورت کامل با مشکلات اصلي و بنيادين کسب و کار ها و توسعه آنها آشنا شده و راه هاي عبور از اين موانع را بدانيد. طرح توجيهي

تخمين بازار
تخمين بازار مي تواند به منظور بررسي قابليت ايده مربوطه در حوزه بازار صورت مي گيرد. اين دسته از مطالعات به شما کمک مي کند تا فرصت هاي موجود در بخش هاي مختلف بازار را شناسايي نماييد. اگر هيچگونه فرصتي در بازار موجود نباشد، شايد ديگر انجام مطالعات امکان سنجي لزومي نداشته باشد. اگر فرصت هايي در بازار شناسايي شود، مطالعات تخمين بازار به مطالعات امکان سنجي در جهت دهي مطالعه سناريوها کمک مي نمايد. مطالعات تخمين بازار مبناي اطلاعات بسيار خوبي براي مطالعات امکان سنجي(بخش مطالعه بازار) است.

نتايج
نتايج مطالعات امکان سنجي بايد شامل بررسي سناريو هاي مختلف ، نقاط ضعف و قوت و نيز دلايلي که در هر بخش بر آنها تکيه داشتند، باشد. صاحبان پروژه بايد به مطالعه اين نتايج پرداخته و آنها را به چالش بکشانند. در اين مرحله بايد بسيار محتاط بود.
انتظار نداشته باشيد که در نتيجه يک مطالعه امکان سنجي، يک گزينه را به عنوان بهترين سناريو مطرح نمايد و باقي گزينه ها حذف گردند. همواره يک گزينه از همه ابعاد بر ديگر گزينه ها نمي تواند برتري يابد. بنابراين هيچ طرحي به صورت کاملا منفي يا کاملا مثبت نيست. معمولا موانع عمده است که منجر به حذف کلي يک طرح مي شود و به ندرت نيز اتفاق مي افتد که بک طرح نتيجه اي کاملا مثبت داشته باشد. اين مطالعه به شما کمک مي نمايد تا همه طرح ها را با تمام فرصت ها و تهديداتي که دارند، ببينيد و سپس اقدام به انتخاب يک طرح نماييد.
دقت نماييد که اين هدف مطالعه امکان سنجي و يا وظيفه مشاور نيست که تصميم بگيرد که کدام طرح بايد انجام شود يا نشود. اين مسئوليت صاحب پروژه است که با استفاده از اطلاعاتي که از نتايج مطالعات امکان سنجي و مشاوران
امکان سنجي کسب کرده است، در مورد انتخاب ايده مناسب تصميم گيري نمايد.
منبع: etarh 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون