پرورش مینی‌پستان در آزمایشگاه برای درمان سرطان

این مینی‌پستان به محققان در درک توانایی تولیدمثل غده پستانی و ارائه درمان‌هایی برای سرطان پستان کمک می‌کند.
در طول عمر تولیدمثل یک زن، غده پستانی به طور مداوم تجدید می‌شود تا تولید شیر را تضمین کند. گفته می‌شود سلول‌های بنیادی در پس این چرخه سلولی هستند و سلول‌های سرطان پستان از ویژگی‌های سلول‌های بنیادی برای بدست‌آوردن مشخصه‌های تولیدمثل بدخیم استفاده می‌کنند.
دانشمندان به دنبال بررسی عملکرد سلول‌ها بنیادی پستان عادی بودند. در این تحقیق، نوعی بافت سالم ناکارآمد از پستان زنانی که جراحی زیبایی پستان را از سر گذرانده بودند، با استفاده از یک ژل شفاف در آزمایشگاه کشت داده شد.
دانشمندان سلول‌های اپی‌تلیال پستان انسانی را مشاهده کردند که معماری بافت سه‌بعدی غده پستانی را بازتولید می‌کردند.
این سلول‌ها درست مانند رشدکردن غده پستانی در طول بلوغ، تقسیم و تکثیر شدند. کانال‌های توخالی شبکه‌ای از شاخه‌ها را خلق کردند و سازه‌های انگورمانندی تولید شدند. محققان دریافتند رفتار سلول‌های دارای توانایی تولیدمثل، توسط ویژگی‌های فیزیکی محیطشان تعیین می‌شد.
دانشمندان همچنین مشاهده کردند سفتی افزایشی ژل، منجر به گسترش افزایشی سلول‌ها و در نتیجه رشد تهاجمی آن‌ها شد. چنین رفتاری پیش‌تر در سلول‌های سرطانی پستان مشاهده شده بود.
یافته‌های جدید نشان می‌دهد این رشد تهاجمی در واکنش به سفتی فیزیکی، نشان‌دهنده فرآیندی عادی در طول رشد غده پستانی است که در طول پیشرفت تومور به کار می‌رود.

اخبار علمی - ایسنا