وظايف BMS در ساختمان

هم اکنون سيستمهاي يکپارچه آموزش BMS در ساختمانها، آسمانخراشها و برجهاي تجاري- اداري و مسکوني و يا مجتمع هاي صنعتي کنترل بخشهاي مختلفي را به عهده دارند:
1- سيستمهاي روشنايي .
2- فن ها و تأسيسات سرمايش و گرمايش .
3- سيستمهاي کنترل تردد .
4- سيستمهاي نظارت تصويري .
5- تجهيزات اندازه گيري و ميترها .
6- سيستمهاي اعلام حريق .
7- سيستمهاي امنيتي و حفاظت پيراموني .
8- آسانسورها .
به طور معمول از BMS در اکثر ساختمانها براي کنترل تأسيسات گرمايش و سرمايش، روشنايي و کنترل تردد بهره برداري مي شود. اما اين سيستمها به دليل استفاده از پروتکلهاي استاندارد و معماري مبتني بر استانداردهاي شناخته شده، امکان لينک شدن با کليه سيستمهاي شمرده شده در بالا و شکل دهي يک مدل کنترل مجتمع براي همه اجزاء قابل کنترل در ساختمان را ايجاد مي نمايد. اجراي چنين سيستم جامعي در يک ساختمان واقعاٌ آن را به يک سازه امن و هوشمند تبديل خواهد کرد. تحقيقات نشان مي دهد که به کارگيري BMS در بهترين حالت باعث کاهش 30 درصدي در مصرف انرژي در ساختمانها مي شود. اما استفاده از سيستمهاي يکپارچه نسبت به سيستمهاي مجزا 15 درصد قابليت بالاتر ايجاد مي کند.