نحوه تهیه طرح توجیهی توسعه ای

برای تهیه انواع طرح توجیهی عواملی همچون موضوعات فنی، مالی، حقوقی، عملیاتی و مدیریت اهمیت پیدا می کند. اما آنچه موجب تفاوت میان انواع طرح توجیهی می شود، نوع بهره برداری از این پارامترها است. در طرح های توجیهی توسعه ای، دو فاکتور مالی و فنی از اهمیت ویژه ای برخوردارند که در زیر به آنها می پردازیم:

* فاکتور فنی در طرح توجیهی توسعه ای
زمانی که پروژه احداث شده و در حال فعالیت است، در ارزیابی باید به بررسی تمامی اطلاعات فنی مربوط به هزینه هاي سرمایه گذاري که شامل هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري، هزینه هاي قبل از بهره برداري و سرمایه در گردش است، پرداخته شود. این اطلاعات و داده ها باید با مستندات و مدارک بانکی همراه باشند تا بتوان یک بررسی دقیق و تحلیل جامعی را انجام داد. از سوی دیگر برای طرح توجیهی توسعه ای، هزینه های سالیانه تولید که در برگیرنده هزینه هایی از قبیل استهلاک، هزینه های تامین مالی، هزینه های خدماتی، سوخت و اداری هستند، باید بررسی شوند.. بدین منظور باید هزینه های مذبور را در طی یک دوره مشخص دسته بندی و با یکدیگر مقایسه کرد.
* فاکتور مالی در طرح توجیهی توسعه ای
تجزیه و تحلیل مالی برای تهیه طرح توجیهی توسعه ای، پس از دریافت اطلاعات فنی انجام می شود. چرا که باید مشخص شود چه بخش هایی در پروژه مشغول فعالیت هستند که موجب صرف هزینه های مالی می شوند. در این صورت باید اطلاعات جامعی در رابطه با هزینه هایی که در حال حاضر در قسمت های مختلف صرف می شود، کسب کرد. همچنین می توان هزینه ها را از میزان درآمد کسب شده در یک دوره مشخص، کم کرد و سپس سود پروژه را محاسبه نمود. در واقع در این قسمت هدف اصلی، مشخص کردن میزان سودی می باشد که پروژه برای مدیران به همراه داشته است.
بررسی فاکتورهایی که عامل رشد درآمد سازمان بوده اند، در قسمت مالی طرح توجیهی توسعه ای می گنجد. این فاکتورها می توانند تقویت شوند و در آینده، در توسعه و افزایش درآمد و سود سازمان موثر واقع شوند. از سوی دیگر، اگر در نتیجه انجام طرح توجیهی توسعه ای، مشخص شود که سازمان با کاهش درآمد مواجه شده است، موارد و عواملی که موجب این روند منفی شده اند، شناسایی می شوند که می توان در آینده این عوامل را کنار و حذف کرد تا راه توسعه سازمان هموار شود.
منبع:etarh