معماري سيستم BMS

سيستم معمولاً در سه سطح دسته بندي مي شود. در سطح صفر وسائل و تجهيزات ، حسگرها و اجزاء نهايي کنترل قرار مي گيرند . سيستمهاي M&E (ايستگاههاي مهندسي و اپراتوري سيستم) در اين بخش قرار دارند و از طريق ورودي و خروجي هايي به کنترلرهاي يکپارچه منتقل مي شوند. اين انتقال ممکن است به طور مستقيم و يا از طريق تابلوهاي طراحي شده صورت گيرد.
اجزاء پس از خاموش شدن سيستم وجود داشته و شامل سيستمهاي I/O ، کنترلرها و نرم افزارهاي ارتباطي با سطح 2 مي باشد و تمامي الگوريتمهاي کنترلي و منطقي در اين سطح انجام مي شود.
در سطح 2 يا سطح کنترل نظارتي سطحي است که در آن ابزارهاي نظارتي و مديريت اطلاعات شامل HMI ها، سرورها، تجهيزات ذخيره سازي و ايستگاههاي کاري اپراتورها و مهندسان که بايد با سيستم BMS در ارتباط باشند ، قرار دارد . ارتباط بين سطح يک و دو از طريق پروتکلهاي استاندارد صنعتي انجام مي پذيرد.
نرم افزار كنترلي سيستمهاي BMS داراي قابليتهاي بسياري هستند. اين نرم افزارها در سطح 3 قرار گرفته و روي سرورهاي مناسب نصب مي شوند و معمولاً داراي حداقل شرايط زير هستند:
1- داراي محيط گرافيكي مناسب و ساده براي كاربر عادي.
2- داراي مجموعه (Library) از انواع راه حل ها و برنامه ها جهت آساني طراحي و توسعه سيستم در آينده .
3- داراي امكانات PM (سرويس و نگهداري) جهت راهبري سيستم در آينده بدون نياز به تهيه نرم افزار PM مجزا.
4- امكان تعريف طول و عرض جغرافيايي جهت تنظيم اتوماتيك شرايط طلوع و غروب خورشيد و كنترل مصرف انرژي.
5- امكان تعريف لايه هاي امنيتي دسترس به برنامه توسط كاربران متفاوت.
6- امكان تعريف لايه هاي امنيتي براي كاربران زير سيستم هاي متفاوت از قبيل Access ، HVAC ، Lighting و ….
7- امكان ذخيره سازي اطلاعات نرم افزار در بانكهاي اطلاعاتي SQL قابل كنترل توسط Microsoft Windows .
8- امكان تهيه ، تنظيم و مقايسه نمودارهاي مختلف عملياتي از جمله نمودار مصرف برق و … در بازه هاي مختلف زماني (Trends).
9- ارتباط ساده نرم افزار گرافيكي و I/O هاي سيستم.
10- امكان ذخيره سازي اطلاعات مربوط به خطاها و ديگر گزارشات تا مدتها قبل.
11- امكان رديابي و پيگيري درخت و توپولوژي شبكه BACnet توسط نرم افزار بطور Online بطوريكه در صورت قطعي عضوي از شبكه، سيستم بطور اتوماتيك آلارم ميدهد .