مزاياي بهره گيري از BMS

هدف اصلي به کارگيري BMS در ساختمانها بهره گيري از مزاياي اقتصادي و کاهش مصرف انرژي و ايجاد فضاي امن و آرام در آنهاست. عموم مزايا و نتايج بهره برداري از آموزش BMS عبارتند از:
1- ايجاد محيطي مطلوب براي افراد حاضر در ساختمان.
2- استفاده بهينه از تجهيزات و افزايش عمر مفيد آنها .
3- ارائه سيستم کنترلي با قابليت برنامه ريزي زماني عملکرد.
4- کاهش چشمگير هزينه هاي مربوط به نگهداري و تعميرات.
5- بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي.
6- عدم نياز به پيمانکار دائمي ساختمان.
7- امکان مانيتورينگ و کنترل تمامي نقاط تحت کنترل از طريق يک PC ، موبايل يا اينترنت
8- با توجه به يکپارچه سازي مديريت تأسيسات و سيستمهاي مختلف در ساختمان ، تمام تجهيزات بصورت هماهنگ کارکرده و امکان تداخل و بروز مشکلات ناشي از عدم هماهنگي از بين مي رود.
9- امكان گرفتن گزارش هاي آماري از تمامي تجهيزات و عملكرد آنها به منظور بهينه سازي مصرف و عملكرد.
استراتژي هاي مناسب سيستم BMS در کاهش مصرف انرژي:
معروفترين روشهاي به کار گرفته شده توسط طراحان BMS عبارتند از:

1- خاموش و روشن کردن تجهيزات بر اساس جداول زمانبندي کارکرد،
2- Lock out يا بهره برداري از تجهيزات در صورت نياز و ضرورت.
3- بهره برداري از مينيمم ظرفيت مجاز در بهره برداري از تجهيزات (Resets).
4- محدود کردن تقاضا يا Demand Limiting که موجب قطع برق تجهيزات در صورت بارگذاري بيش از حدود تعيين شده ، خواهد شد.
5- مونيتورينگ وضعيت تجهيزات توسط اپراتورهاي آموزش ديده و بهره برداري از داده ها در رفع مشکلات تجهيزات و بررسي عمکلرد موثر آنها.