مراحل مختلف بررسي مالي طرح توجیهی

برآورد هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت پروژه به تفكيك هزينه‌ها
پيش‌بيني نوع و میزان تأمين مالي پروژه با توجه به برنامه زمان‌بندي طرح
محاسبه و برآورد هزينه‌هاي جاري ناشي از اجراي پروژه، از جمله هزينه‌هاي تعمير و نگهداري، حقوق و دستمزد، سوخت و انرژي و غيره ...
تهيه صورت‌هاي مالي برآوردي براي يك دوره‌ی حداقل پنج ساله (صورت سود و زيان، جريانات وجوه نقد و ترازنامه)
تجزيه و تحليل اطلاعات استخراج شده از صورت‌هاي مالي برآوردي
برآورد سرمايه در گردش
نحوه تأمين مالي پروژه و مشارکت‌ها
پيش‌بيني هزينه‌هاي عملياتي و غير عملياتي
تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير
تجزيه و تحليل نقطه سر به سر و حاشيه ايمني پروژه
تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي همراه با جدول
تجزيه و تحليل ريسك پروژه
برآورد ميزان تسهيلات مالي مورد نظر براي اجراي پروژه با توجه به حجم سرمايه‌گذاري و درآمد آتي پروژه
مراحل گفته شده به دو بخش كلي قابل طبقه‌بندي خواهد بود. بخش اول، مراحل منتهي به تهيه صورت‌هاي مالي برآوردي و بخش دوم نيز مرحله تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي برآوردي است. طرح توجیهی

دقت در تهیه صورت‌هاي مالي برآوردي، رابطه‌اي مستقيم و قوي با صحت و دقت اطلاعات جمع‌آوري شده در بررسي‌هاي اقتصادي و فني دارد و از طرفي صورت‌هاي مالي نگاشته شده، خود به عنوان اساس و پايه تجزيه و تحليل‌هاي مالي بوده و از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
ليكن روش‌هاي مورد استفاده به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات مالي، نحوه ارزيابي و قبول يا رد پروژه از نظر مالي، به عنوان موضوع اصلي قلمداد مي‌شود. در حال حاضر اصول مورد استفاده در گزارشات مالي تهيه شده براي ارزیابی طرح‌ها در سيستم بانكي كشور عبارتند از:
روند سودآوري و ميزان سود حاصل از اجراي پروژه
ميزان مازاد نقدي انباشته برآوردي در صورت جريان وجوه نقد
برآورد نسبت مازاد نقدي انباشته به استهلاك انباشته
مثبت بودن سرمايه در گردش خالص در ترازنامه برآوردي
نسبت ارزش دارائي‌هاي قابل ترهين (زمين، ساختمان، تاسيسات و ماشين‌آلات) به اصل تسهيلات (به عنوان پوشش وثيقه‌اي)
منبع: etarh