فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک ملی

سرفصل هاي گزارش فني – اقتصادي طرح ها از نگاه بانک ملي

 

دستورالعمل نحوه تدوين گزارش توجيهي توسط مشاوران و الزامات

1- هدف: تشريح نحوه تهيه گزارش هاي توجيهي طرحهاي متقاضيان دريافت تسهيلات توسط شرکتهاي مشاور عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و تدوين فرآيند ارجاع آن جهت تسهيل در ارزيابي و اتخاذ تصميم بانک .

2- دامنه شمول: کليه طرحهايي که جهت انجام بررسي هاي کارشناسي به شرکتهاي عضو کانون فوق الذکر ارجاع مي گردند .

3- فرآيند ارجاع: پس از پذيرش اوليه درخواست متقاضي توسط بانک و مشخص شدن شرايط کلي مشارکت نظير: سقف سهم الشرکه بانک، نوع و محل تامين تسهيلات و… عنداللزوم بررسي تفصيلي درخواست در راستاي تحقق هدف فوق الذکر به کانون منعکس شده تا آن را براساس گروه، رسته و رتبه کاري اعضاء خود، به يکي از مشاوران عضو ارجاع نمايد.بديهي است اقدام موثر کانون در تعيين رسته و رتبه اعضاء خود و تهيه بانک اطلاعاتي جامع در اين خصوص از الزامات اوليه کار مي باشد .

4- اختيارات و مسئوليتها: ارجاع کار به اعضاء آن و همچنين رد يا قبول گزارشات تهيه شده توسط آنها، از اختيارات بانک مي باشد و در صورت پذيرش گزارش از سوي بانک و اتخاذ تصميم بر مبناي آن مسئوليت صحت نتايج بررسي هاي کارشناسي ارائه شده، بر عهده مشاور تهيه کننده گزارش بوده و مي بايستي در مواقع لزوم پاسخگوي مراجع نظارتي داخل و خارج از بانک نيز باشد.

 

5- مفاهيم :

5-1بانک: منظور از بانک در اين دستورالعمل بانک ملي ايران مي باشد.

5-2کانون: منظور از کانون در اين دستورالعمل کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي است .

5-3 مشاور( مشاوران): به شرکتهاي مهندسين مشاور عضو کانون اطلاق مي گرددکه گروه، رسته و رتبه کاري آنها توسط کانون تعيين و بصورت ادواري يا در مواقع لزوم بازبيني مي شود .

5-4 گزارش توجيهي: عبارتست از گزارشي که ضمن بررسي اهليت متقاضي، توجيه پذيري طرح مورد نظر وي را از جنبه هاي اقتصادي، فني و مالي مورد بررسي کارشناسي قرار مي دهد .

5-5متقاضي (متقاضيان ): عبارتست از شخصيت حقيقي يا حقوقي، که براي تامين بخشي از هزينه هاي اجراي طرح مورد نظر خود از بانک ، تقاضاي تسهيلات مالي مي نمايد.

5-6 اهليت : توانايي مديريتي، اجرايي(فني ) و مالي متقاضي جهت اجراي بهينه طرح طبق پيش بيني هاي صورت گرفته از لحاظ کميت، کيفيت، هزينه و زمان .

5-7 بررسي اقتصادي : بررسي جنبه هاي مختلف بازار محصول ( محصولات) طرح از جمله عرضه، تقاضا، کمبود ، بازار هدف، کيفيت توليد، تکنولوژي هاي جديد و …. را در بر مي گيرد.

5-8بررسي فني : جنبه هاي فني طرح از جمله فن آوري، ظرفيت، محل اجراء، ماشين آلات و تجهيزات توليد، هزينه هاي سرمايه گذاري و توليد و ساختار اجرائي آن را مورد بررسي قرار مي دهد.


5-9 بررسي مالي: جنبه هاي مختلف مالي و سود آوري طرح را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد .

 

6- ضوابط :

6-1 پرونده ارسالي از سوي مشاور مي بايستي حاوي گزارش ارزيابي اهليت متقاضي و گزارش توجيهي اقتصادي، فني و مالي طرح بشرح بند 7 بانضمام مدارک و مستندات مورد لزوم طبق چک ليستهاي بانک باشد.

6-2مشاور مي بايستي گروه، رسته و رتبه کاري تعيين و تائيد شده توسط کانون را دارا بوده و گزارش خود را در چهارچوب گروه ، رسته و رتبه کاري ياد شده تهيه و به بانک ارائه نمايد.بديهي است گزارشات تهيه شده توسط مشاوراني که هنوز گروه، رسته و رتبه کاري آنها از سوي کانون تعيين نشده است، قابل وصول نخواهد بود .

6-3 تکميل مدارک و اطلاعات مورد لزوم مي بايستي توسط مشاور منطبق با پرسشنامه هاي بانک و چک ليست هاي ضميمه آنها که در نشاني و مسير ذيل قابل دسترسي مي باشند، صورت پذيرد .
پرسشنامه مورد نظر / اداره کل بررسي طرحها / ادارات مرکزي / پيوندها / www.bmi.ir
بديهي است چک ليست هاي فوق الذکر بصورت کلي و عمومي بوده و مدارک خاص مورد نياز هر طرح بصورت جداگانه در هنگام ارجاع کار به کانون، توسط بانک مشخص و اعلام خواهد شد .

6-4 پرونده ارائه شده از طرف مشاور پس از کنترل اوليه در صورت کامل بودن مورد ارزيابي بانک قرارگرفته و پس از اخذ امتياز جهت اتخاذ تصميم به ارکان اعتباري بانک منعکس خواهد

6-5 در صورت استفاده مشاور از نرم افزارهاي متداول در زمينه ارزيابي طرحها، مي بايستي موارد مورد نظر بانک بشرح بند 7 با خروجي نرم افزار مربوطه مطابقت داده شده و موارد کسري به آن اضافه گردد.
6-6 اعمال شرايط تعيين شده بانک در هنگام پذيرش طرح نظير: سقف سهم الشرکه بانک، نوع و محل تامين تسهيلات و… در بررسي ها توسط مشاور الزامي مي باشد.

6-7 در صورت عدم کفايت بررسي هاي بعمل آمده توسط مشاور و کامل نبودن مدارک و اطلاعات مورد لزوم، پرونده ارسالي جهت بازنگري و تکميل به مشاور مذکور عودت مي گردد و مشاور موظف است موضوع را ظرف مدت 10 روز رفع نقص نموده و به بانک ارائه نمايد .

6-8 چنانچه پرونده ارائه شده از سوي مشاوري براي دو بار متوالي توسط بانک عودت گردد، متقاضي مي بايستي نسبت به تعويض مشاور مربوطه با هماهنگي کانون اقدام نمايد.

6-9 متقاضي علاوه بر 5/1 در هزار هزينه کارشناسي بانک، پرداخت هزينه خدمات مشاور بر اساس مقررات و آئين نامه هاي کانون را نيز راسا”بر عهده خواهد داشت.

 

7- شرح موارد مذکور در گزارشات توجيهي مشاور: ( مربوط به طرحهاي توليدي اعم از توليد کالا يا خدمت ):

7-1 بررسي اهليت: شامل بررسي توانائي فني و مالي متقاضي بمنظور اجرا و راه اندازي بهينه طرح و اطمينان از تامين بموقع سهم الشرکه مجري.

7-2 بررسي توجيهات اقتصادي، فني و مالي طرح :

7-2-1 رئوس بررسي اقتصادي طرح :

7-2-1-1 - محصول ( محصولات) و مشخصات آن :

* معرفي محصول ( محصولات) اصلي و جانبي با ذکر مشخصات عمده فيزيکي و شيميايي .
* کاربردها ( زمينه هاي مصرف) با ذکر صنايع بالادستي و پائين دستي .
* سياست هاي دولت در زمينه توليد، توزيع و مصرف محصول ( محصولات ) اصلي و جانبي .

7-2-1-2عرضه :
* عرضه در گذشته شامل توليد داخلي و واردات بانضمام تحليل روند گذشته با مد نظر قراردادن راندمان واحدهاي توليدي، کيفيت توليدات و …..
* پيش بيني امکانات عرضه در 5 سال آينده .


7-2-1-3- تقاضا ( مصرف )

* تقاضا در گذشته شامل مصرف داخلي و صادرات .
* پيش بيني تقاضا براي 5 سال آينده شامل پيش بيني مصرف داخلي و صادرات .

7-2-1-4- تحليل موازنه عرضه و تقاضا.
7-2-1-5 - بررسي کيفيت محصولات توليدي( در خصوص برخي واحدها )
7-2-1-6- توجيهات لازم در خصوص استفاده از تکنولوژي جديد( در خصوص برخي طرحها)
7-2-1-7 - ارائه قراردادهاي نحوه تامين مواد اوليه ( در خصوص برخي طرحها از جمله طرحهاي پتروشيمي).
7-2-1-8- برنامه فروش .
7-2-1-9- قيمت مواد اوليه و مواد کمکي مورد نياز بهمراه قيمت فروش محصول ( محصولات ) طرح توجيهي .
7-2-1-10 - ارائه قراردادهاي فروش ( در خصوص برخي از طرحها )
7-2-1-11- نتايج حاصل از بررسي اقتصادي طرح .

7-2-2-رئوس بررسي فني طرح
7-2-2-1- معرفي شرکت و مديران آن بهمراه تشريح سابقه فعاليت آنان .
7-2-2-2 - معرفي محل اجراي طرح با ذکر دلايل انتخاب .
7-2-2-3 - جنبه هاي قانوني و مجوزهاي مورد لزوم .
7-2-2-4 - هدف از اجراي طرح .
7-2-2-5 - ظرفيت توليدي طرح بهمراه محاسبات ظرفيت سنجي ماشين آلات انتخابي .
7-2-2-6- مواد اوليه مورد نياز و امکانات تهيه آن .
7-2-2-7 - معرفي توليدات طرح.
7-2-2-8- بررسي تکنولوژي توليد و قراردادهاي همکاري فني ( در صورت نياز ) .
7-2-2-9- معرفي روش هاي توليدي موجود در دنيا و تشريح روش توليد انتخابي با ذکر مزيت هاي آن.
7-2-2-10- برنامه کنترل کيفيت ( در صورت نياز ).
7-2-2-11 - برنامه زمانبندي اجراي طرح .
7-2-2-12- برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح ( بتفکيک انجام شده و باقيمانده ) در بخشهاي :
منبع: سپينود 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون