فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک صنعت و معدن

سابقه متقاضي :
شامل :
1- سوابق ثبتی شركت:
نام و نوع شرکت – تاریخ، شماره و محل ثبت – سرمایه اولیه ثبت شده و سرمايه فعلي شركت -محل دفتر مركزي – موضوع فعالیت و کلیه تغییراتقانونی و اصلی ثبت شده با ذکر تاریخ آگهی و نوع تغییرات

2- سرمايه و سهامداران:
* میزان آخرین سرمایه شرکت و نحوه تسهیم آن، تفكيك ميزان سرمایه پرداخت شده و تعهد شده
* اسامی سهامداران عمده، تعداد سهام، نوع سهام ، مبلغ اسمی هر سهم، مبلغ کل و درصد سهم هر یک از سهامداران.

3- مدیریت:
* مشخصات اعضاي هيات مديره براساس اخرين تغييرات قانوني و ارائه سوابق علمی و تجربی هريك از مدیران
* مشخصات بازرسان قانوني اصلي و علي البدل شركت و تاريخ انتصاب و مدت اعتبار حضور آنان براساس آخرين آگهي تغييرات شركت
* توضیحات لازم در ساختار اجرای طرح شامـل مدیـران اجـرایی و مشاوران و پیمانکاران طـرح

4- مجوزهای قانونی:
کلیه مجوزهای قانونی اخذ شده از سازمان های تابعه (با ذکر شماره و تاریخ) و مجوزها و استانداردهای مورد نیاز تا مرحله بهره برداری تجاری از طرح و پیش بینی مقطع زمانی لازم جهت اخذ این مجوزها

5- بررسي توان مندي هاي متقاضي:
* توانمندی بالقوه یا بالفعل متقاضی برای کسب سهم بازار
* سوابق مالي متقاضي
* توان مندي هاي بالقوه و بالفعل فني
* توان مندي هاي مديتريتي متقاضي

 

ب- مطالعه بازار

1- مقدمه

خلاصه اي از تاريخچه محصول (محصولات) مورد بررسي، هدف از اجراي طرح و محل اجراي طرح و كلياتي كه دربرگيرنده ويژگي ها و مزاياي طرح مي باشد

2- معرفي محصول (محصولات):
در معرفي محصول مواردي از قبيل كدهاي ISIC ، مشخصات، ويژگي ها و تعاريف علمي و تخصصي ، استانداردهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول ، معرفي كاربردهاي محصول شامل ماهيت ، كاربردها ، ضرايب مصرف ، الگوي مصرف جامعه و…. ارائه مي شود.

3- معرفي پروژه:
در اين بخش تحليل ضرورت اجراي پروژه شامل هدف صادراتي ، هدف جايگزيني واردات ، تكنولوژي جديد، تغيير الگوي مصرف و…. و همچنين ملاحظات اجرائي پروژه شامل ملاحظات اقتصادي ، ملاحظات اجتماعي و فرهنگي و ملاحظات سياسي و مكان يابي پروژه تحليل مي شود .

4- دانش فني پروژه:
بررسي تناسب دانش فني با بازار هدف و مطالعه سوابق فعاليت شركت عرضه كننده دانش فني در بازارهاي هدف توضيح داده مي شود .

5- قيمت مواد اوليه و نحوة تأمين آن (مواد اوليه، كمكي و مصرفي):

در اين بخش نحوه تأمين مواد اوليه طرح به لحاظ داخلي يا وارداتي بودن ، قيمتهاي جهاني ، تفكيك هزينه هاي گمركي و حمل و نقل ، تعيين نرخ هاي تعرفي گمركي ، ارائه روند قيمت مواد اوليه طرح طي سالهاي گذشته ، تحليل حساسيت طرح به قيمت مواد اوليه و تعيين قيمت مواد اوليه مصرفي با توجه به مشخصات فني محصول ارائه مي گردد.

6- قيمت فروش محصولات طرح:

شامل تحليل قيمت محصولات شركتهاي رقيب ، تعيين نرخ هاي تعرفه گمركي ، ارائه قيمت جهاني با احتساب هزينه هاي حمل و نقل و هزينه هاي گمركي، تحليل حساسيت طرح به تغيير قيمت فروش محصولات طرح و تعيين قيمت فروش محصول متناسب با مشخصات فني محصول توليدي ميباشد .

7- تحليل جايگاه صنعت مورد بررسي در سياست هاي كلان اقتصادي كشور:

شامل سازگاري اجراي پروژه با مجموع استراتژي هاي كلان اقتصادي ، بررسي جايگاه صنعت در اولويت هاي سرمايه گذاري و سياست هاي حمايتي دولت از آن ، مزيت هاي نسبی سرمايه گذاري ، بررسي قوانين و مقررات دولتي و جهاني مرتبط، بررسي روند موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي سازمان تجارت جهاني و اثرات آن ، بررسي تاثير واردات و صادرات غيررسمي بر صنعت مورد بررسي

8- عرضه:

8-1- توليد داخلي:

در اين بخش، تعداد واحدهاي فعال، ظرفيت اسمي، ظرفيت عملي و روند توليد طي سالهاي گذشته ارائه مي شود.

8-2- واردات:

حجم و ارزش واردات محصول مورد بررسي طي سالهاي گذشته براساس كد تعرفه هاي مرتبط همراه با ارائه كشورهاي مبداء و ميزان واردات از هر كشور همراه با بررسي و تحليل كارشناسي ميزان واردات رسمي و غيررسمي

8-3- عرضه در گذشته :
براساس آمار واردات و توليد داخلي براي حداقل 5 سال گذشته محاسبه مي شود .

9- پيش بيني امكانات عرضه:
9-1- پيش بيني امكانات عرضه داخلي:
در اين بخش لازم است ظرفيت عملي واحدهاي فعال، طرحهاي توسعه اي اين واحدها و طرحهاي در دست اجرا مورد محاسبه قرار گيرند و سرانجام متناسب با پيشرفت فيزيكي طرحهاي توسعه اي و در دست اجرا مجموع امكانات عرضه براي سالهاي آينده ارائه شود.

9-2- پيش بيني واردات:
در اين بخش لازم است با توجه به امكانات عرضه صنعت، قدرت رقابت پذيري آن با محصولات رقيب خارجي و همچنين روند واردات طي سالهاي گذشته و كليه متغيرهاي تأثيرگذار* بر روند واردات ميزان واردات در طي سالهاي آتي ارائه گردد. طرح توجیهی

9-3- پيش بيني امكانات عرضه:

براساس پيش بيني واردات و توليد داخلي براي حداقل 5 سال آتي محاسبه مي شود .

10- تقاضا:

10-1- تقاضاي خارجي (صادرات):

حجم و ارزش صادرات محصول مورد بررسي طي سالهاي گذشته براساس كد تعرفه هاي مرتبط همراه با ارائه كشورهاي مقصد و ميزان صادرات به هر كشورها ارائه مي شود .

10-2- تقاضاي داخلي:

در اين بخش با استفاده از روش برآورد مصرف ظاهري مي توان و در صورت وجود از طريق برآورد ميزان مصرف گروههاي مصرف كننده كالا در سطح جامعه تقاضاي داخلي برآورد مي گردد.

11- پيش بيني تقاضا:

11-1- پيش بيني تقاضاي داخلي:

با استفاده از يكي از روشهاي 1- روش اقتصادسنجي 2- روش روند گذشته (تداوم روند قبلي)3- روش سطح مصرف (مصرف سرانه)4- روش ضريب مصرف 5- فرايند ماركو (Markov Peocess) 6- روش روند متغير: 7- روش تحليل بودجه خانوار 8- روش مقايسه بين المللي 9- استفاده از شاخص هاي راهنما ميزان تقاضا براي حداقل 5 سال آتي پيش بيني ميگردد.

11-2-پيش بيني تقاضاي خارجي (صادرات):

در اين بخش، با توجه به الگوهاي مختلف موجود جهت پيش بيني تقاضا و همچنين اطلاعات در دسترس در زمينه بازار جهاني و روند گذشته صادرات محصول مورد بررسي، پيش بيني صادرات به صورت مي پذيرد.

12- تحليل موازنه پيش بيني امكانات عرضه و پيش بيني تقاضا:

از مقايسه جداول مربوط به امكانات عرضه و پيش بيني تقاضا، وضعيت آينده صنعت مورد بررسي تحليل مي شود.

13- بررسي بازار جهاني:

در مورد طرحهايي كه بازار هدف، بازار صادراتي مي باشد و همچنين در مورد طرحهايي كه محصول مورد بررسي رقيب وارداتي (محصول خارجي) دارد، بررسي بازار جهاني و منطقه اي ضروري مي باشد.

14- برنامه فروش شركت و تعيين بازار هدف:

در اين بخش برنامه شركت و همچنين ميزان استفاده از ظرفيت عملي ، بازار هدف شركت دردسترسي به بازار داخلي و صادراتي متناسب با دانش فني طرح و توانمندي شركت در دستيابي بازار و قدرت رقابت پذيري آن ارائه مي شود.

15- جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:

با مطالعه و تحليل تمام اركان مطالعه بازار و نتايج يافته هاي پژوهش ، يك چكيده از هدف اجراي پروژه، تبيين محيط پيراموني بازار و تحليل هاي كمي مربوط به وضعيت عرضه و تقاضا و پيش بيني امكانات عرضه و تقاضا ارائه مي شود و در پايان پيشنهادهاي كاربردي در زمينه توجيه پذيري اجراي پروژه كه هدف اصلي مطالعه است ارائه مي گردد. توانمندي متقاضي به لحاظ شناخت شرايط حاكم بر بازار محصول مورد بررسي و همچنين داشتن قابليتهاي لازم جهت فعاليت در بازار فروش محصول از جمله موارد تأثيرگذار در تصميم گيري نهايي مي باشد.

16- محاسبه شاخص هاي اقتصادي:
الف - برآورد ارزش افزوده طرح در ظرفيت كامل بهره برداري
ب - برآورد نقطه سر به سر طرح:
ج - نسبت سرمایه گذاری به اشتغال:
منبع: سپینود