طرح توجیهی چیست؟

گزارشي که توجيه‌ پذيري يک طرح را در ابعاد مختلف از قبيل بازار، فني و مالي مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌دهد، گزارش طرح توجيهي يا Feasibility Study Report نام دارد. طرح توجيهي ابعاد مختلف يک پروژه از قبيل بازار، فني و مالي را بررسي و به سه قسمت تقسيم مي‌شود. بخش‌هاي طرح توجيهي را مي‌توان به صورت زير شرح داد:
1- تجزيه و تحليل مالي يا Financial Analysis به منظور بررسي و آناليز ابعاد مختلف مالي و سودآوري طرح توجيهي صورت مي‌گيرد.
2- مطالعه بازار يا Market Study که در آن ابعاد مختلف بازار محصولِ طرح توجيهي بررسي مي‌شود. اين ابعاد عبارتند از کمبود، بازار هدف، عرضه، تقاضا و ...
3- توجيه‌پذيري فني يا Technical Feasibility به منظور بررسي ابعاد فني طرح توجيهي همچون فناوري، ظرفيت، محل اجرا، ماشين آلات و تجهيزاتِ توليد و ساختار اجرائي طرح انجام ميشود.

• گزارش طرح توجيهي
طرح توجيهي متشکل از سه بخش است که در زير به هر يک از آنها مي پردازيم:
1- مطالعات بازار
وجود محصولات و خدمات براي طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف، ضرورت دارد. از طرفي نيز هدف از اجراي طرح توجيهي ارائه محصولات مطابق با ميل مصرف‌کننده در بازارها است که بايد بازارهاي مصرفِ محصول، به دقت بررسي و آناليز شوند و پس از آن، هدف مورد نظر بايد مورد بررسي قرار بگيرد. برخي موارد در مطالعات بازار طرح توجيهي حائز اهميت هستند که عبارتند از تعيين آمار مربوط به ميزان توليد، واردات، تقاضا، صادرات و مصرف محصول مورد نظر طي سال‌هاي مختلف در کشور و نيز پيش‌بيني اين موارد در آينده. به منظور پيش‌بيني تقاضا به ‌عنوان يک مولفه مهم در مطالعه بازار، از موارد زير تاثير مي‌پذيرد:
- بررسي آمار و اطلاعات قابل دسترسي
- بررسي انواع محصولات که عبارتند از کالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي
منبع: سپينود 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون