طرح توجیهی فنی اقتصادی

طرح توجيهي فني-اقتصادي يا طرح امکان سنجي نقطه آغازين هر پروژه سرمايه گذاري است به عبارت ديگر هر سرمايه گذاري از ايده آغازيني سرچشمه مي گيرد مطالعات امکان سنجي با بررسي هر ايده يا فرصت سرمايه گذاري، امکان پذيري طرح را در ابعاد متفاوت بررسي مي کند.
طرح توجيهي فني اقتصادي يا گزارش امکان سنجي، مطالعات پايه اي براي هر پروژه سرمايه گذاري محسوب مي شود. گزارشي که از سه بعد بازار، فني و مالي طرح را بررسي مي کند و از هر منظر انجام طرح را رد يا توصيه مي کند و در جمع بندي به اين نتيجه مي رسد که طرح توجيه پذيري اقتصادي، فني يا مالي دارد يا خير.
طرح هاي توجيهي در نظام اعتباري بانکي با ديد متفاوتي ارزيابي و بررسي مي شوند. بانک ها با توجه به کمبود منابع از بين پروژه ها براساس شاخص هاي مشخص و استاندارد، پروژه هايي باسود مناسب و ريسک کم را انتخاب مي کنند.
موسسه مطالعات سپينود شرق (داراي رتبه الف از کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي) با سابقه انجام بيش از يکصد و هفتاد طرح توجيهي فني اقتصادي آماده ارائه خدمات در زمينه تهيه ، تدوين و ارزيابي طرح هاي توجيهي فني اقتصادي مي باشد.

سوابق طرح هاي توجيهي انجام شده درموسسه به تفکيک زير بخش
* طرح توجيهي فني اقتصادي(امکانسنجي) بخش انرژي و نفت و گاز
* طرح توجيهي فني اقتصادي (امکان سنجي) فلزات و معادن
* طرح توجيهي فني اقتصادي(امکان سنجي) بخش مصنوعات
* طرح توجيهي فني اقتصادي(امکانسنجي) بخش غذايي، کشاورزي و صنايع تبديلي
* طرح توجيهي فني اقتصادي(امکانسنجي) بخش خدمات


نمونه طرح هاي توجيهي تيپ
طرح توجيهي(امکان سنجي) با توجه به ميزان سرمايه گذاري ، موضوع طرح توجيهي ، بررسي بازار ، محل اجراي پروژه ، ظرفيت و ديگر عوامل ، منحصربه فرد است. با اين همه تهيه طرح توجيهي تيپ يا به عبارت درست تر طرح هاي توجيهي مقدماتي pre-feasibility study براي آشنايي کلي با يک پروژه سرمايه گذاري مفيد به نظر مي رسند. با اين تذکر که براي تصميم گيري نهايي لازم است که طرح توجيهي (امکان سنجي) با فرمت کامل و با اطلاعات روز بصورت حرفه اي تدوين گردد . طرح هاي توجيهي (امکان سنجي) که در ادامه مي آيد به سفارش سازمان هاي مختلف و در مقاطع زماني مختلف تهيه شده اند . اين طرح ها از استاندارد واحدي تبعيت نمي کنند و با توجه به گذشت زمان چه از منظر اعداد و ارقام و محاسبات و چه از ديدگاه تکنولوژي چندان قابل تکيه نيستند اما براي آشنايي کلي متقاضيان سرمايه گذاري با يک ايده سرمايه گذاري مناسب هستند.  

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون