طرح توجیهی ایجادی

تصور کنید گروه یا تیمی در حال راه اندازی یک پروژه هستند که در این صورت نیازمند اطلاعات دقیقی خواهند بود. در واقع در طرح توجیهی ایجادی، قبل از اجرای پروژه، به اطلاعات مهمی نیاز می باشد. چرا که هنوز پروژه مورد نظر راه اندازی نشده و مدیران با یک مدل تئوریکی روبرو هستند و تمامی اطلاعات آنها در رابطه با پروژه، خام است. در این صورت، توجه به مجموعه ای از داده ها اهمیت پیدا می کند.
در حالی که در طرح توجیهی توسعه ای، اطلاعات براساس آنچه اتفاق افتاده است، از درون سازمان کسب می شود؛ در طرح توجیهی ایجادی، مدیران پروژه ای ندارند که بخواهند اطلاعات لازم را از آن کسب کنند. بنابراین برای کسب اطلاعات، باید به پروژه های مشابه مراجعه کنند.
• مراحل تهیه طرح توجیهی ایجادی
مرحله اول: مشخص کردن هدف از راه اندازی پروژه اقتصادی
قبل از هر فعالیت تجار،ی ابتدا باید هدف از راه اندازی آن مشخص شود. پاسخ به چرایی راه اندازی پروژه، چشم انداز فعالیت را تعیین می کند. در این رابطه باید انگیزه های تیم مدیریت پروژه به طور دقیق بیان شود. همچین نحوه کسب مهارت و تجربه، میزان قابلیت ها و توانمندی های مدیریت و علت و چرایی انتخاب موضوع پروژه باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.


مرحله دوم: ایجاد نقشه اصلی پروژه
برای هر فعالیت اقتصادی ابتدا باید یک چارچوب یا طرح کلی از آن داشت. در اصطلاح علمی به این طرح کلی Business Plan گفته می شود. به این صورت که کلیات و جزئیات فعالیت تجاری و اقتصادی در طرح بررسی می شود. وجود طرح کلی از اینرو اهمیت پیدا می کند که مدیران را قادر می سازد تا با تحلیل‌ها و چالش‌ها و منابعی که در اختیار دارند، فعالیت خود را آغاز کنند. همچنین به آنها کمک می کند تا برای پروژه خود، قبل، هنگام و پس از راه اندازی برنامه ریزی داشته باشند.
مرحله سوم: جمع آوری اطلاعات
کسب اطلاعات در رابطه با موضوع مورد نظر می تواند از پروژه های مرتبط و یا از کسانی که در این راه موفق عمل کرده اند و دارای تجربه و سابقه هستند، انجام شود. مدیرانی که در گذشته در زمینه پروژه مورد نظر فعالیت داشته و دچار شکست شده اند نیز، اطلاعات مفیدی برای طرح توجیهی ایجادی خواهند داشت. پس از کسب اطلاعات، باید آنها را دسته بندی و به ترتیب اولویت بندی کرد.
مرحله چهارم: تامین منابع مالی
با توجه به اینکه انجام فعالیت های تجاری بدون سرمایه مالی ممکن نیست، لذا در زمان تهیه طرح توجیهی ایجادی، باید منابع مالی مشخص شوند. این منابع می توانند در شکل موقت و ثابت دسته بندی گردند. به هر میزان که طرح توجیهی به سمت درآمدهای ثابت رفته و آنها را بررسی کند، سرمایه های لازم جهت راه اندازی پروژه، قابل اعتمادتر خواهند بود.
منبع:etarh