طرح توجیهی ایجادی

تصور کنيد گروه يا تيمي در حال راه اندازي يک پروژه هستند که در اين صورت نيازمند اطلاعات دقيقي خواهند بود. در واقع در طرح توجيهي ايجادي، قبل از اجراي پروژه، به اطلاعات مهمي نياز مي باشد. چرا که هنوز پروژه مورد نظر راه اندازي نشده و مديران با يک مدل تئوريکي روبرو هستند و تمامي اطلاعات آنها در رابطه با پروژه، خام است. در اين صورت، توجه به مجموعه اي از داده ها اهميت پيدا مي کند.
در حالي که در طرح توجيهي توسعه اي، اطلاعات براساس آنچه اتفاق افتاده است، از درون سازمان کسب مي شود؛ در طرح توجيهي ايجادي، مديران پروژه اي ندارند که بخواهند اطلاعات لازم را از آن کسب کنند. بنابراين براي کسب اطلاعات، بايد به پروژه هاي مشابه مراجعه کنند.
• مراحل تهيه طرح توجيهي ايجادي
مرحله اول: مشخص کردن هدف از راه اندازي پروژه اقتصادي
قبل از هر فعاليت تجار،ي ابتدا بايد هدف از راه اندازي آن مشخص شود. پاسخ به چرايي راه اندازي پروژه، چشم انداز فعاليت را تعيين مي کند. در اين رابطه بايد انگيزه هاي تيم مديريت پروژه به طور دقيق بيان شود. همچين نحوه کسب مهارت و تجربه، ميزان قابليت ها و توانمندي هاي مديريت و علت و چرايي انتخاب موضوع پروژه بايد مورد بحث و بررسي قرار بگيرد.


مرحله دوم: ايجاد نقشه اصلي پروژه
براي هر فعاليت اقتصادي ابتدا بايد يک چارچوب يا طرح کلي از آن داشت. در اصطلاح علمي به اين طرح کلي Business Plan گفته مي شود. به اين صورت که کليات و جزئيات فعاليت تجاري و اقتصادي در طرح بررسي مي شود. وجود طرح کلي از اينرو اهميت پيدا مي کند که مديران را قادر مي سازد تا با تحليل‌ها و چالش‌ها و منابعي که در اختيار دارند، فعاليت خود را آغاز کنند. همچنين به آنها کمک مي کند تا براي پروژه خود، قبل، هنگام و پس از راه اندازي برنامه ريزي داشته باشند.
مرحله سوم: جمع آوري اطلاعات
کسب اطلاعات در رابطه با موضوع مورد نظر مي تواند از پروژه هاي مرتبط و يا از کساني که در اين راه موفق عمل کرده اند و داراي تجربه و سابقه هستند، انجام شود. مديراني که در گذشته در زمينه پروژه مورد نظر فعاليت داشته و دچار شکست شده اند نيز، اطلاعات مفيدي براي طرح توجيهي ايجادي خواهند داشت. پس از کسب اطلاعات، بايد آنها را دسته بندي و به ترتيب اولويت بندي کرد.
مرحله چهارم: تامين منابع مالي
با توجه به اينکه انجام فعاليت هاي تجاري بدون سرمايه مالي ممکن نيست، لذا در زمان تهيه طرح توجيهي ايجادي، بايد منابع مالي مشخص شوند. اين منابع مي توانند در شکل موقت و ثابت دسته بندي گردند. به هر ميزان که طرح توجيهي به سمت درآمدهاي ثابت رفته و آنها را بررسي کند، سرمايه هاي لازم جهت راه اندازي پروژه، قابل اعتمادتر خواهند بود.
منبع:etarh 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون