روانشناسی صنعتی و سازمانی چیست؟

گسترش روز افزون دامنه علم روان شناسى و نفوذ آن در زمينه هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى و صنعتى، هيئت و شکل جوامع را از لحاظ روابط افراد با يکديگر به رنگ تازه اى درآورده است تا جايي که مى توان گفت بدون توجه به جنبه روانى مسائل, نمى توان در حل صحيح و منطقى آنها توفيق يافت. در واقع بعد روانى مسائل مختلف موجود در زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى و صنعتى و بهداشتى و غيره غيرقابل انکار است.
در جريان سالهاى اخير تکنيکها و روشهاى روان شناسى به صورت بسيار محسوسى جاى خود را در دنياى صنعت و تجارت باز کرده است. اعتماد تازه دنياى مذکور به روان شناسى احتمالا نتيجه دو عامل اساسى است: يکى اهميت روز افزونى است که نيروي انسانى در مراحل توليد صنعتى يافته و ديگرى تغييرات عميق حاصله در علم روان شناسى صنعتي است که به اين ترتيب توانسته موارد استعمال خود را در تعداد زيادى از مسائل انسانى موجود در مراکزکارگسترش دهد.
اقتصاد و صنعت را مغز و نيروى دست انسان اداره ميکند. بنابراين از يکطرف سلامت مغز و نيروى انسان مطمح نظر است و از طرف ديگر کشف راهها و روشهايي که بتوان به صورت منطقى- و در واقع براى توليد بهتر و بهره بردارى بيشتر در صنعت و مالا انتقال اين سود و بهره به جامعه و افراد جامعه- از آن استفاده کرد. در اينجا مسئله مهم عبارت از رابطه اى است که بين صاحبان سرمايه و آنهائى که اين سرمايه را بکار مى اندازند - کارگران وکارمندان- بايد وجود داشته باشد. در واقع استفاده علمى از منابع نيروى انسانى از يکطرف و منابع اقتصادى و مالى جامعه از طرف ديگر بدون توجه به اصولى که روشنگر اين روابط باشد امکان پذير نيست. مشاوره صنعتي
در اينجا نه ادعا ميکنيم که اگر صاحبان سرمايه اطلاعى از روان شناسى صنعتى نداشته باشند ورشکست ميشوند، و نه معتقد هستيم که کارگران- يعنى گردانندگان واقعى چرخهاى اقتصادى جامعه- بدون توجه به اصول روان شناسى ممکن است ازگرسنگى بميرند. نه. بلکه هدف اين است که نشان داده شود اگر رابطه کارگر وکارفرما مبتنى بر اصول علمى- خصوصا با توجه به بعد روانى مسائل موجود- باشد بى شک سطح توليد بالا مى رود و ميزان سرمايه ترقى ميکند و سود آن بالمال عايد صاحب سرمايه و کارگران- يعنى افراد جامعه- مى شود. اين امر خودبخود سبب تسکين بسيارى از نگرانى ها، اضطرابات، دلهره ها، دلواپسى ها و... ميگردد که از عوامل غير قابل انکار ايجاد بيماريهاى جدى ذهنى و اختلالات روانى است. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون