روانشناسی صنعتی و سازمانی چیست؟

گسترش روز افزون دامنه علم روان شناسى و نفوذ آن در زمینه هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى و صنعتى، هیئت و شکل جوامع را از لحاظ روابط افراد با یکدیگر به رنگ تازه اى درآورده است تا جایی که مى توان گفت بدون توجه به جنبه روانى مسائل, نمى توان در حل صحیح و منطقى آنها توفیق یافت. در واقع بعد روانى مسائل مختلف موجود در زمینه هاى اجتماعى و اقتصادى و صنعتى و بهداشتى و غیره غیرقابل انکار است.
در جریان سالهاى اخیر تکنیکها و روشهاى روان شناسى به صورت بسیار محسوسى جاى خود را در دنیاى صنعت و تجارت باز کرده است. اعتماد تازه دنیاى مذکور به روان شناسى احتمالا نتیجه دو عامل اساسى است: یکى اهمیت روز افزونى است که نیروی انسانى در مراحل تولید صنعتى یافته و دیگرى تغییرات عمیق حاصله در علم روان شناسى صنعتی است که به این ترتیب توانسته موارد استعمال خود را در تعداد زیادى از مسائل انسانى موجود در مراکزکارگسترش دهد.
اقتصاد و صنعت را مغز و نیروى دست انسان اداره میکند. بنابراین از یکطرف سلامت مغز و نیروى انسان مطمح نظر است و از طرف دیگر کشف راهها و روشهایی که بتوان به صورت منطقى- و در واقع براى تولید بهتر و بهره بردارى بیشتر در صنعت و مالا انتقال این سود و بهره به جامعه و افراد جامعه- از آن استفاده کرد. در اینجا مسئله مهم عبارت از رابطه اى است که بین صاحبان سرمایه و آنهائى که این سرمایه را بکار مى اندازند - کارگران وکارمندان- باید وجود داشته باشد. در واقع استفاده علمى از منابع نیروى انسانى از یکطرف و منابع اقتصادى و مالى جامعه از طرف دیگر بدون توجه به اصولى که روشنگر این روابط باشد امکان پذیر نیست. مشاوره صنعتی
در اینجا نه ادعا میکنیم که اگر صاحبان سرمایه اطلاعى از روان شناسى صنعتى نداشته باشند ورشکست میشوند، و نه معتقد هستیم که کارگران- یعنى گردانندگان واقعى چرخهاى اقتصادى جامعه- بدون توجه به اصول روان شناسى ممکن است ازگرسنگى بمیرند. نه. بلکه هدف این است که نشان داده شود اگر رابطه کارگر وکارفرما مبتنى بر اصول علمى- خصوصا با توجه به بعد روانى مسائل موجود- باشد بى شک سطح تولید بالا مى رود و میزان سرمایه ترقى میکند و سود آن بالمال عاید صاحب سرمایه و کارگران- یعنى افراد جامعه- مى شود. این امر خودبخود سبب تسکین بسیارى از نگرانى ها، اضطرابات، دلهره ها، دلواپسى ها و... میگردد که از عوامل غیر قابل انکار ایجاد بیماریهاى جدى ذهنى و اختلالات روانى است.