ده قرار مهم برای زندگی مشترک

خوشحايم که زماني را اختصاص داده ايد تا يکديگر را بهتر بشناسيد.چه نامزد کرده باشيد يا به صورت جدي به فکر ازدواج باشيد،فرصت داريد که رابطه تان را با همسر آينده تان روشن تر ببينيد،به يکديکر توجه داشته باشيد و يکديگر را تصديق کنيد. مشاوره صنعتي
اين قرارها به شما کمک مي کند تا مطمئن شويد که براي ازدواج کاملا آماده ايد يا نه؟

قرار اول:مطرح کردن اميدها،آرزوها و انتظارا
به خواسته هاي خود نظري بيندازيد و ببينيد کدام يک واقع گرايانه هستند.از خواسته ها و انتظارات خود با طرف مقابل صحبت کنيد.

قرار دوم:پذيرش تفاوتها
براي داشتن زندگي ايده آل شباهتها و تفاوتها ي يکديگر را بهتر درک کنيد.

قرار سوم:ارتباط و اتصال
ارتباط برقرا کردن به زوج ها کمک مي کند تا پس از ازدواج با يکديگر ارتباط نزديک و صميمانه اي داشته باشند.

قرار چهارم:حل مشکلات به صورت يک زوج
با استفاده از روشهاي صادقانه بصورت مشترک روي مشکلات تمرکز کنيد.

قرار پنجم:مديريت مالي
اهداف مالي خود را تعيين کنيد و يک برنامه مالي قابل اجرا براي خود تنظيم کنيد.

قرار ششم:ترک کردن و پيوستن
خانواده و اجداد و خواسته هاي يکديگر را براي ارتباط با خانواده طرف مقابل،بهتر درک کنيد.

 

قرار هفتم:گراميداشت صميميت و عشق
براي يکديگر وقت بگذاريد و به هم جملات محبت آميز بگوييد.عشق و صميميت تان را تقويت کنيد.

قرار هشتم:شناخت نقش دوطرف و برنامه ريزي براي خانواده
نقش هايتان را تعيين کنيد وبا يکديگر براي زندگي تان برنامه ريزي کنيد.

قرار نهم:ايجاد صميميت معنوي
اعتقادات يکديگر را کشف کنيد.صميميت حسي نزديکي حسي با خداست که به نزديکي عاطفي ما با يکديگر کمک ميکند.

قرار دهم:انتخاب ازدواجي هدفمند
نسبت به يکديگر تعهد داشته باشيد.براي زندگي مشترک خود هدف هايي را مشخص کنيد.
منبع: ارمانا 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون