خدمات تنظیم اظهارنامه در داداپ

 چرا در تنظیم اظهارنامه نیازمند مشاوره وکیل متخصص هستیم؟

تنظیم اظهارنامه و سایر درخواست ها جهت ثبت در دفاتر اسناد و مراجع قضایی دارای ظرافت های خاصی می باشد که بدون کمک گرفتن از فرد متخصص در این زمینه ممکن است باعث شود علیه خود فرد مورد استناد قرار گیرد. با توجه به اینکه اظهارنامه نوعی اقرار محسوب می شود باید در تنظیم آن دقت خاصی به خرج داد و از طرفی چه بسا کلماتی که در آن استفاده می شود موهن بوده و فرد عادی متوجه چنین خطایی نشود. نکته ای که در اینجا باید مطرح کرد این است که با توجه به اینکه گاهی می توان با همین اظهارنامه ساده به حق خود رسید لذا باید به نحوه صحیح تنظیم شود. 

کاربرد اظهارنامه چیست؟

با توجه به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی هر کسی می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه فرا رسیده باشد. اظهارنامه وسیله ای است که با استفاده از آن می توان حق خود را مطالبه کرد. قبل از اینکه حق مورد نظر را از طریق مراجع قضایی پیگیری کرد. این یکی از کاربردهای اظهارنامه می باشد، اما اظهارنامه صرفا جهت مطالبه حق نبوده و کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه هر یک را به صورت مختصر بیان می کنیم:

  • در صورتی که موضوع تعهد انجام دادن کاری باشد در این صورت می توان به موجب اظهارنامه ایفای تعهد را از طرف مقابل درخواست نمود.

  • در صورتی که یکی از طرفین بخواهد موضوع مطروحه را به وسیله صلح یا سازش خاتمه دهد نیز می تواند با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل او را مطلع کند.
  • در صورتی که بخواهیم چیزی را به کسی تسلیم کنیم ولی طرف مقابل از پذیرش آن خودداری کند در این صورت نیز می تواند با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل اطلاع داد.
  • با ارسال اظهارنامه طرف مقابل آگاه شده و آماده دفاع می شود.لذا یکی دیگر از کاربردهای اظهارنامه آگاهی و آمادگی برای دفاع می باشد. 

شرایط قانونی ارسال اظهارنامه

ارسال اظهارنامه دارای شرایط ذیل می باشد:

  • احراز هویت اظهار کننده: فردی که به عنوان اظهار کننده، اظهارنامه را تقدیم می کند ممکن است که اصیل باشد یا وکیل و قیم یا ولی و این امر باید مورد توجه دریافت کننده اظهارنامه قرار گیرد و اگر اصیل نباشد فتوکپی مدارک نماینده به همراه اظهارنامه برای طرف مقابل ارسال شود.
  • باطل کردن تمبر: به همراه برگ اظهارنامه می بایست طبق تعرفه قانونی که در ماده 30 قانون اصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین صد تومن بیان شده است تمبر باطل گردد.
  • توجه به مندرجات اظهارنامه: براساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری کند.
  •  تسلیم اظهارنامه و پیوست های آن به تعداد مقرر قانونی: اظهارنامه و پیوست های آن باید لااقل در سه نسخه تنظیم شود. 
  •  تحویل دادن مبلغ یا مال یا سند: براساس ماده 157 اگر اظهارنامه در خصوص تسلیم وجه یا مال یا سند باشد می بایست توسط اظهارکننده به مرجع ابلاغ اظهارنامه که ممکن است دادگاه یا اداره ثبت باشد تحویل داده شود