تعمیرات ECU چیست

در خودروهاي انژکتوري، ecu نقش يك کنترل کننده پيچيده الكترونيكي را بازي مي کند، به گونه اي که هر لحظه، اطلاعات خودرو را از سنسورهاي مختلفي که به آن متصل است، نظير سنسور دور موتور و سنسور دماي آب موتور دريافت کرده و سيگنال هاي مناسب را به خروجي هايي مانند انژکتورها و کويل اعمال ميکند. تعميرات ecu و ياعيب يابي چنين مجموعه پيچيده اي بدون ابزارهاي الكترونيكي اگر غير ممكن نباشد، بسيار سخت و مشكل است. به همين منظور، کليه قطعات الكترونيكي که در خودرو مورد استفاده قرار مي گيرند، داراي يك خروجي هستند که در صورت ايجاد عيوب احتمالي، سيگنالي را به کنترل کننده مرکزي يا ecu ارسال مي کنند. ecu پس از دريافت سيگنال خطا، دو کار انجام مي دهد؛ يعني با وجود عيوب گزارش شده، بهترين روش را براي ادامه کار موتور انتخاب کرده و سپس اين عيوب را در قالبکدهاي خطا يا DTC به دستگاه عيب ياب گزارش مي دهد و همزمان چراغ عيب ياب را براي آگاهي راننده روشن مي کند. بنابراين در اغلب موارد، عيوب ايجاد شده در سيستم را عناصر الكترونيكي داخل ecu توليد کرده و به پردازنده مرکزي ecu گزارش مي دهند و در واقع عيب ياب فقط گزارشات يا کدهاي خطاي ارسال شده را به تعميرکار ارائه مي دهد و بدين ترتيب تعميرکار به راحتي مي تواند با مشخص شدن عيب خودرو به تعمير آن بپردازد.