تعریف سیستم های اعلام حریق متعارف

مطالب پيش رو در موردآموزش اعلام حريقاشاره دارد. سيستم هاي متعارف و آدرس پذير علي رغم تمايز در نحوه هم بندي و سطح فناوري به کار گرفته شده در آنها، در يک اصل مشترک هستند و آن نحوه عملکرد رله گونه آشکار سازها است، همچنين وسايل خبردهنده در سيستم اعلام حريق مانند آژيرها، زنگها، بوقها و لامپها و.... که در صورت بروز حريق و شناسايي آن توسط مرکز کنترل، فرمان گرفته و ساکنين يا افراد داخل ساختمان را مطلع مي کنند.اين مراکز به دو دسته متعارف ( Conventional ) و آدرس پذير( Addressable) تقسيم مي شوند.

لازم به ذکر است هر دو سيستم از تجهيزاتي به نام آشکارساز(Detector) استفاده مي شود که در مکان هاي مختلف مانند آشپزخانه، اتاق هاي بازرگاني، هتل ها و .... به صورت سقفي يا پايه هاي ديواري نصب مي گردد و وظيفه شان تشخيص حريق و اعلان آن به مراکز کنترل نامبرده مي باشد.که در 5 نوع زير ساخته
مي شوند:
1- دتکتور دودي( Smoke detector ) : نوري (photo electric ) يونيزاسيون ionization) )
2- دتکتور حرارتي ( heat detector) : الف) Fixed tem ( مبنا با درجه ثابت) ب) Rata of rice ( مبنا بر اساس افزايش ناگهاني)
3- دتکتور شعله (flame detector)
4- دتکتور مونوکسيد کربن (Monoxid carbon detector )
5- دتکتور ترکيبي ( دود و حرارت) ( Multi- sensor alarm )
بعد از تشخيص حريق و اعلام به مرکز کنترل پنل توسط خروجي هاي رله مي توان دستور اطفاء حريق، تماس تلفني، هشداردهنده هاي عمومي يا آژيرها و....... را فعال نمود.
حال به معرفي اين دو نوع کنترل پنل هاي متعارف (Conventional) و آدرس پذير (Addressable) مي پردازيم.

• سيستمهاي متعارف (Conventional )
از قديميترين انواع سيستمهاي اعلام حريق است که علي رغم تغييــرات کيفي اندک، همچنان مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين سيستم مکاني را که از نظر حريق مي خواهيم حفاظت کنيم با مناطق مشخص مي کنيم تا در صورت بروز حريق بتوان محل حريق را سريعتر تشخيص داد که به هر کدام از اين مناطق يک زون (zone) گفته مي شود
اغلب زون هاي Conventional از سيستم two- wire به همراه يک مقاومتEOL ( END OF LINE) استفاده مي کنند.