تحصیل دندانپزشکی در رومانی

دندانپزشکی در رومانی از تاریخچه ی طولانی ای برخوردار است . یکی از بهترین دانشگاه های دندانپزشکی در رومانی دانشگاه یاش است . این دانشگاه در سال 1879 تاسیس شده است و با دانشگاه های ممتاز آلمان ، ایتالیا و فرانسه نظیر Freiburg ‚ Lyon ‚ Nancy ‚Torino ‚ Parma در حال همکاری مستقیم و تبادل دانشجو می باشد .