اهمیت تهیه و ارزیابی طرح توجیهی فنی اقتصادی براساس استانداردهای سیستم بانکی

طرح توجيهي فني اقتصادي يا گزارش امکان سنجي feasibility study مطالعات اوليه و پايه اي براي هر پروژه سرمايه گذاري محسوب مي شود. بنابراين همه پروژه هاي سرمايه گزاري به نوعي براساس اهداف ذينفعان به اين مطالعات نياز دارند. طرح توجيهي فني اقتصادي گزارشي است که از سه وجه بازار ، فني و مالي طرح را بررسي مي کند و از هر منظر انجام طرح را رد يا توصيه مي کند و در جمع بندي به اين نتيجه مي رسد که طرح توجيه پذيري اقتصادي ، فني يا مالي را دارد يا خير .
طرح هاي توجيهي در نظام اعتباري بانکي با ديد متفاوتي ارزيابي و بررسي مي شوند. بانکها با توجه به کمبود منابع از بين پروژه ها براساس اهليت متقاضي، وشاخص هاي مالي اقتصادي فني مشخص و استاندارد ، پروژه هايي باسود مناسب و ريسک کم را با توجه به اولويت هاي سرمايه گذاري بانک و يا صندوق توسعه انتخاب مي کنند. اين شاخص ها براساس دستورالعملها و تجارب قبلي بانک در نظر گرفته مي شوند و سعي دارند از ريسک هاي آتي پروژه جلوگيري کنند.

اين استاندارد ها به نکاتي توجه مي کنند که در صورت بررسي طرح ها با توجه به اين نکات، بسياري از پروژه ها توجيه پذيري لازم براي سرمايه گذاري را ندارند، نکاتي که سرمايه گذاران متوجه آنها نيستند. از طرفي بررسي طرح قبل از ارسال آن به بانک به نوعي خريدن زمان و کاهش هزينه هاست .
اما در فرايند تامين مالي پروژه ها در سيستم بانکي، استانداردها و رويه هاي بررسي متفاوت از يکديگر است. به طوري که گاهي متقاضي تسهيلات را سردر گم مي کنند و متقاضي در اين فرايند گاهي با موارد و قوانيني روبرو مي شود که مجبور به چند باره کاري و تهيه طرح توجيهي هاي مختلف و متعدد مي شود . از اينرو به سرمايه گذاران و متقاضيان توصيه مي شود با اطلاع از اين رويکردها و انجام دقيق مطالعات ، براساس نياز و استانداردهاي سيستم بانکي ، زمان بررسي و مراحل بررسي را براي خود و سيستم بانکي تسهيل نمايند .
طرح هاي توجيهي در نظام اعتباري بانکي با ديد متفاوتي ارزيابي و بررسي مي شوند. بانکها با توجه به کمبود منابع از بين پروژه ها براساس شاخص هاي مشخص و استاندارد ، پروژه هايي باسود مناسب و ريسک کم را انتخاب مي کنند. اين شاخص ها براساس دستورالعملها و تجارب قبلي بانک در نظر گرفته مي شوند و سعي دارند از ريسک هاي آتي پروژه جلوگيري کنند.
اين استاندارد ها به نکاتي توجه مي کنند که در صورت بررسي طرح ها با توجه به اين نکات ، بسياري از پروژه ها توجيه پذيري لازم براي سرمايه گذاري را ندارند، نکاتي که سرمايه گذاران متوجه آنها نيستند. از طرفي بررسي طرح قبل از ارسال آن به بانک به نوعي خريدن زمان است .
اما در فرايند تامين مالي پروژه ها در سيستم بانکي ، استانداردها و رويه هاي بررسي متفاوت از يکديگر است . به طوري که گاهي متقاضي تسهيلات را سردر گم مي کنند و متقاضي در اين فرايند گاهي با موارد و قوانيني روبرو مي شود که مجبور به چند باره کاري و تهيه طرح توجيهي هاي مختلف و متعدد مي شود. از اينرو به سرمايه گذاران و متقاضيان توصيه مي شود با اطلاع از اين رويکردها و انجام دقيق مطالعات ، براساس نياز و استانداردهاي سيستم بانکي ، زمان بررسي و مراحل بررسي را براي خود و سيستم بانکي تسهيل نمايند.
منبع: etarh 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون