آنالیز مالی در طرح توجیهی

هدف از اجراي هر طرح توجيهي کسب سود و منفعت است از اينرو به منظور دست‌يابي به معيار و شاخص مناسب جهت تعيين سوددهي و يا عدم سوددهي طرح‌ها، مجموعه‎اي از شاخص‌هاي مالي و اقتصادي در طي سال‎ها‎ي قبل توسط کارشناسان و اقتصاددانان بزرگ تعريف و استفاده شده است. هدف از آناليز مالي طرح امکان سنجي در گزارشات توجيهي نيز کسب شاخص‌هاي مالي و اقتصادي به منظور تصميم‌گيري صحيح‎ مي‎‎باشد. در تجزيه و تحليل مالي، استفاده از هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي توليد، درآمد ساليانه پيش‌بيني شده براي طرح و ساير مباني و مفروضات مورد نياز براي انجام محاسبات، صورت حساب سود (زيان)، صورت گردش وجوه نقد، ترازنامه پيش‌بيني شده، تهيه و تنظيم‎ مي‎‎شود.
تحليل اقتصادي و تحليل مالي دو راه اصلي براي آزمون مطلوبيت يک طرح‎ امکان سنجي مي‎‎باشند که ابزارهاي بکار گرفته شده براي انجام اين دو آزمون شباهت زيادي با هم دارند اما رويکرد و نگرش آنها با يکديگر متفاوت هستند. ارزيابي مالي با جريان‌هاي هزينه و سود از ديدگاه سرمايه ‎گذار سر و کار دارد در حالي که ارزيابي اقتصادي با جريان‌هاي هزينه و فايده اجتماعي در ارتباط است. در نتيجه اين امر، تحليل‌ها يا آزمون‌هاي اقتصادي نسبت به تحليل مالي از ديدگاه وسيع‌تري هزينه‌ها و فايده‌ها را در نظر‎ مي‎‎گيرد. به عبارت ديگر سرمايه‌گذار به هنگام سرمايه‌گذاري به منفعت مالي و ثبات منفعت توجه دارد، در حالي است که جامعه يا دولت به هدف‎ها‎يي از قبيل افزايش درآمد ملي، اشتغالزايي، ريشه کني فقر و فايده‎ها‎ي معطوف به يک جامعه مي‎انديشد. در نتيجه اين امر هدف‎ها‎ي دو آزمون با يکديگر متفاوت است. از اين رو اگر هدف ارزيابي ميزان منفعت طرح براي جامعه و از ديدگاه ملي و در سطح کلان مورد نظر باشد (مانند طرح‎ها‎ي ملي)، ارزيابي اقتصادي مورد استفاده قرار مي‎گيرد.
منبع: etarh  

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون